Třídy nebezpečných látek a věcí dle dohody ADR

V ADR existují následující třídy nebezpečných věcí:

Třída 1                    Výbušné látky a předměty
Třída 2                    Plyny dusivé, hořlavé, toxické, žíravé, podporující hoření
Třída 3                    Hořlavé kapaliny, znecitlivěné kapalné výbušné látky
Třída 4.1                 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
Třída 4.2                 Samozápalné (pyroforní) látky, látky schopné samoohřevu
Třída 4.3                 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Třída 5.1                 Látky podporující hoření
Třída 5.2                 Organické peroxidy
Třída 6.1                 Toxické látky
Třída 6.2                 Infekční látky
Třída 7                    Radioaktivní látky
Třída 8                    Žíravé látky
Třída 9                    Jiné nebezpečné látky a předměty (např. zahřáté, karcinogenní, GMO, PCB atd.)

 

 


1.8.3.1. Bezpečnostní poradce

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat bezpečnostního poradce, odpovědného za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

 

 

 

Kontaktní informace

S. Mára
Externí bezpečnostní poradce ADR
Klášterec n. Ohří
E-mail: info(@)adr-dgsa(.)cz