Význam čísel na oranžových tabulkách


V horní části tabulky je uvedeno identifikační číslo číslo nebezpečnosti (tzv. Kemlerův kód), v tomto případě X338. Ve spodní části tabulky je identifikační číslo konkrétní přepravované látky, zde UN 1717 - ACETYLCHLORID. Každá nebezpečná věc má přiděleno své konkrétní UN číslo, kterých je v současné době cca 3000.

 

Význam identifikačních čísel nebezpečnosti:

Identifikační číslo nebezpečnosti sestává ze dvou nebo třech číslic. Obecně označují číslice tato nebezpečí:
2 Únik plynu tlakem nebo chemickou reakcí
3 Hořlavost kapalin (par) a plynů nebo kapalin schopných samoohřevu
4 Hořlavost tuhých látek nebo tuhých látek schopných samoohřevu
5 Podpora hoření
6 Toxicita nebo nebezpečí infekce
7 Radioaktivita
8 Žíravost
9 Nebezpečí prudké samovolné reakce
Zdvojení číslice označuje zvýšení příslušného nebezpečí. Postačuje-li k označení nebezpečnosti látky jediná číslice, doplní se tato číslice na druhém místě nulou. Má-li nebezpečná látka nebo předmět více nebezpečí, musí být uvedena všechna (max. tři). Vyjímku tvoří některé plyny. Pokud je před identifikačním číslem nebezpečnosti uvedeno písmeno „X“, znamená to, že látka reaguje nebezpečně s vodou.

 

Příklady některých identifikačních čísel nebezpečnosti:

20 dusivý plyn nebo plyn bez vedlejšího nebezpečí
22 hluboce zchlazený zkapalněný plyn; dusivý
223 hluboce zchlazený zkapalněný plyn, hořlavý
225 hluboce zchlazený zkapalněný plyn, podporující hoření
25 plyn podporující hoření
26 toxický plyn
263 toxický plyn, hořlavý
30 hořlavá kapalina (bod vzplanutí od 23 °C do 60 °C včetně)
33 velmi hořlavá kapalina (bod vzplanutí pod 23 °C)
X338 velmi hořlavá kapalina, žíravá, reagující nebezpečně s vodou
339 velmi hořlavá kapalina, která může vyvolat samovolně prudkou reakci
X382 hořlavá kapalina, žíravá, reagující nebezpečně s vodou, vyvíjející hořlavé plyny
39 hořlavá kapalina, která může vyvolat samovolně prudkou reakci
40 hořlavá tuhá látka nebo samovolně se rozkládající látka nebo látka schopná samoohřevu
43 samozápalná (pyroforní) tuhá látka
44 hořlavá tuhá látka, která je při zvýšené teplotě v roztaveném stavu
50 látka podporující hoření
539 hořlavý organický peroxid
56 látka podporující hoření, toxická
60 toxická nebo slabě toxická látka
606 infekční látka
639 toxická látka, hořlavá (s bodem vzplanutí nejvýše 60 °C), která může vyvolat samovolně prudkou reakci
64 toxická tuhá látka, hořlavá nebo schopná samoohřevu
642 toxická tuhá látka, reagující s vodou, vyvíjející hořlavé plyny
65 toxická látka, podporující hoření
66 velmi toxická látka
X668 velmi toxická látka, žíravá, která reaguje nebezpečně s vodou
669 velmi toxická látka, která může vyvolat samovolně prudkou reakci
68 toxická látka, žíravá
69 toxická nebo slabě toxická látka, která může vyvolat samovolně prudkou reakci
70 radioaktivní látka
78 radioaktivní látka, žíravá
80 žíravá nebo slabě žíravá látka
84 žíravá tuhá látka, hořlavá nebo schopná samoohřevu
842 žíravá tuhá látka, která reaguje s vodou, vyvíjející hořlavé plyny
85 žíravá nebo slabě žíravá látka, podporující hoření
88 silně žíravá látka
884 silně žíravá tuhá látka, hořlavá nebo schopná samoohřevu
885 silně žíravá látka, podporující hoření
X886 silně žíravá látka, toxická, nebezpečně reagující s vodou
89 žíravá nebo slabě žíravá látka, která může vyvolat samovolně prudkou reakci
90 látka ohrožující životní prostředí; jiné nebezpečné látky
99 jiné nebezpečné látky přepravované v zahřátém stavu

 

 


1.8.3.1. Bezpečnostní poradce

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat bezpečnostního poradce, odpovědného za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

 

 

 

Kontaktní informace

S. Mára
Externí bezpečnostní poradce ADR
Klášterec n. Ohří
E-mail: info(@)adr-dgsa(.)cz