Nabízené služby

Dovoluji si nabídnout Vám spolupráci v oblasti přepravy nebezpečných věcí po silnici. Jedná se zejména o činnosti související s balením, nakládkou, přepravou, a vykládkou nebezpečných věcí dle dohody ADR:

 provedení vstupního auditu (zjištění skutečného stavu v podniku)
 ustanovení a výkon funkce externího bezpečnostního poradce ADR
 zatřídění (klasifikace) látek z hlediska ADR
 kontrolní činnost (pravidelný audit, návrhy nápravných opatření)
 informační servis (poradenství - telefon, SMS, e-mail)
 vypracování povinné Roční zprávy pro vedení firmy a orgány veřejné správy
 vypracování Zpráv o mimořádných událostech (dopravní nehody, úniky látek…)
 školení osob, podílejících se na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi
 pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle ustanovení 1.10 ADR
 zajištění školení řidičů ADR
 zajištění povinné výbavy vozidel a osádky dle ADR

 

K výše uvedeným činnostem jsem oprávněn na základě platného Osvědčení ADR č. 2337, vydaného Ministerstvem dopravy České republiky.
Třídy nebezpečných věcí, pro které mohu být ustanoven do funkce bezpečnostního poradce jsou:
2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9.
Bližší upřesnění, co která třída znamená, naleznete kliknutím zde.

 

Odměna za nabízené služby je vždy stanovena vzájemnou dohodou, obvykle jako měsíční paušál a stanovuje se podle rozsahu vykonávaných činností s nebezpečnými látkami.

 

 


1.8.3.1. Bezpečnostní poradce

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat bezpečnostního poradce, odpovědného za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

 

 

 

Kontaktní informace

Stanislav Mára
Externí bezpečnostní poradce ADR
Lesní 541, 431 51 Klášterec n. Ohří
E-mail: info@adr-dgsa.cz
Tel.: 602 428 990