Čerpací stanice pohonných hmot


Na majitele a provozovatele čerpacích stanic PHM se vztahuje povinnost mít ustanoveného bezpečnostního poradce ADR. Jedná se nejen o čerpací stanice veřejně přístupné, ale také o různé vnitropodnikové čs, výdejní stojany v areálech bývalých JZD, bencalory, a také např. firemní zásobníky LTO pro vytápění. V těchto případech, kdy je látka zavážena cisternami, nelze uplatnit žádnou vyjímku. Vždy se bude jednat o přepravu podle "plné" ADR. Čerpací stanice PHM (nafta, benzím, LPG, topný olej...) je vždy v roli příjemce nebezpečných látek dle §23 zákona č.111/1994 Sb, musí mít ustanoveného bezpečnostního poradce a proškolovat své zaměstnance jako ostatní osoby podílející se na přepravě.

 

Plné znění stanoviska MDČR ve věci povinnosti čerpacích stanic mít ustanoveného poradce:

Povinnost čerpací stanice PHM mít jmenovanou osobu bezpečnostního poradce

Dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) musí každý podnik jmenovat bezpečnostního poradce, jak je uvedeno v pododdíle 1.8.3.1 uvedené dohody:
1.8.3.1 „Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, dále nazývaných „poradci“ pro přepravu nebezpečných věcí, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí“.

Od jmenování lze upustit pouze v případě, že společnost manipuluje, skladuje či provádí jiné operace s nebezpečnými věcmi, viz prováděcí vyhláška k zákonu o silniční dopravě č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
Bezpečnostní poradci pro přepravu nebezpečných věcí
(1) Povinnosti právnických a fyzických osob týkající se bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou (dále jen "bezpečnostní poradci"), jak jsou uvedeny v dohodě, se nevztahují na osoby, jejichž činnost se týká přepravovaných množství nebezpečných věcí, která jsou v každé dopravní jednotce menší než limity uvedené v dohodě, příloze A, části 1 kapitole 1.1 bodu 1.1.3.6, části 2 kapitole 2.2 bodu 2.2.7.1.2, části 3 kapitole 3.3 a části 3 kapitole 3.4.

Ustanovení z vyhlášky č. 478/2000 Sb., se však na tento případ nemohou vztahovat, neboť se týkají přeprav v kusech a čerpací stanice PHM jsou zaváženy cisternovými vozidly.

Pokud je tedy čerpací stanice PHM v přepravním řetězci vedena jako příjemce a je také takto uvedena v přepravním dokladu, pak jmenovanou osobu bezpečnostního poradce dle dohody ADR mít musí. Povinnost bezpečnostního poradce spočívá zejména v poradenství, přípravě výroční zprávy a také v kontrole bezpečnostního plánu. Osoby pracující na čerpací stanici PHM a přicházející do styku s nebezpečnými věcmi dle dohody ADR musejí být proškoleny dle kapitoly 1.3 dohody ADR, jako osoby podílející se na přepravě.

 

Odborné stanovisko k čerpacím stanicím pohonných hmot si můžete stáhnout přímo ze stránek Ministerstva dopravy zde.

 

 


1.8.3.1. Bezpečnostní poradce

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat bezpečnostního poradce, odpovědného za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

 

 

 

Kontaktní informace

S. Mára
Externí bezpečnostní poradce ADR
Klášterec n. Ohří
E-mail: info(@)adr-dgsa(.)cz