Galerie bezpečnostních značek

 
Výbušné látky a předměty
Výbušné látky a předměty
Hořlavé plyny
Nehořlavé, netoxické plyny
Toxické plyny
Hořlavé kapaliny
Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
Samozápalné látky
Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Látky podporující hoření
Organické peroxidy
Toxické látky
Infekční látky
Radioaktivní látky
Štěpné látky
Žíravé látky
Jiné nebezpečné látky a předměty
Látky ohrožující životní prostředí
Zahřáté látky
Přeprava v omezeném množství
Přeprava ve vyňatém množství
Zaplynovaná dopravní jednotka (vozidlo, kontejner, cisternový kontejner, přemístitelná cisterna, MEGC)
Nebezpečí udušení - látky v kusech nebo ve vozidle, představující riziko udušení, jsou-li používány pro účely chlazení nebo kondiciování (jako jsou například suchý led, nebo hluboce zchlazený kapalný dusík, nebo hluboce zchlazený kapalný argon)

 

 


1.8.3.1. Bezpečnostní poradce

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují silniční přepravu nebezpečných věcí nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat bezpečnostního poradce, odpovědného za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

 

 

 

Kontaktní informace

S. Mára
Externí bezpečnostní poradce ADR
Klášterec n. Ohří
E-mail: info(@)adr-dgsa(.)cz